USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
KEMİKLİ KARGAS ERKEK DANA ETİ ÖĞRETMENEVLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KEMİKLİ KARGAS ERKEK DANA ETİ ÖĞRETMENEVLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KEMİKLİ KARGAS ERKEK DANA ETİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2023/918204
1-İdarenin
a) Adı                                    : ÖĞRETMENEVLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                               : Savrun Mah. Rauf Denktaş bul. Sok:6 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181168 - 3287176700
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                    : KEMİKLİ KARGAS ERKEK DANA Etİ
b) Niteliği, türü ve miktarı     : KEMİKLİ ERKEK DANA ETİ KARGAS 10.000KG Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : KADİRLİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ TAŞIMALI MUTFAĞI
ç) Süresi/teslim tarihi            :16.10.2023 - 30.06.2024 TARİHLERİ ARASI İDERENİN İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA PEYDERPEY ALIM YAPILACAKTIR
d) İşe başlama tarihi             : 16.10.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 03.10.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                   : KADİRLİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ VİP SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
 hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.             BASIN ILN01887567