USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
220 GRAMLIK EKMEK KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

220 GRAMLIK EKMEK KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

220 GRAMLIK EKMEK mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2024/515544
1-İdarenin
a) Adı                                    : KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                               : Ş.Vedat Kocadallı Mah.Kamil Kara Bulv. No:357 80750 -- KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181039 - 3287181163
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                    : 220 GRAMLIK EKMEK
b) Niteliği, türü ve miktarı     : AŞEVİNDE, HALK EKMEK BÜFELERİNDE, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITMAK VE CENAZE YEMEKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 900.000 ADET 220 GRAMLIK EKMEK ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : Kadirli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi            : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip her gün 3.000-3.500 adet ekmek, iş bitim tarihine kadar teslim edilecektir. İdare, günlük alım miktarını azaltmaya ve artırmaya yetkilidir.
d) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 21.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                   : Kadirli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BASIN ILN02023235