USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
ET, KURU GIDA,YAŞ MEYVE SEBZE LİSE - 80.YIL CUMHURİYET MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ET, KURU GIDA,YAŞ MEYVE SEBZE LİSE - 80.YIL CUMHURİYET MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ET,KURU GIDA,YAŞ MEYVE SEBZE mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2023/904783
1-İdarenin
a) Adı                                    : LİSE-80.YIL CUMHURİYET MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                               : SEHIT VEDAT KOCADALLI MAHALLE 1284 SOKAK NO:92 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287172620 - 3287182620
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                    : ET, KURU GIDA,YAŞ MEYVE SEBZE
b) Niteliği, türü ve miktarı     : 3 (ÜÇ) KISIMDA 84 (SEKSENDÖRT) KALEM MUHTELİF KURU GIDA,YAŞ SEBZE MEYVE VE KEMİKSİZ ET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : 80.YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ MUTFAĞI
ç) Süresi/teslim tarihi            : Mallar sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 ( üç) iş günü içerisinde peyderpey 17.06.2024 tarihine kadar yüklenici tarafından idarenin isteği doğrultusunda günlük olarak 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Mutfağına Muayene Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi             : 09/09/2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 08.09.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                    : Kadirli 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞIMDAN ALINMIŞ(TARIM VE ORMAN İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ) GIDA SİCİL BELGESİ, İŞLETME KAYIT BELGESİ VEYA GIDA ÜRETİM İZİN/İŞLETME ONAY BELGELERİNDEN HERHANGİ BİRİNİ TEKLİF DOSYALARINDA SUNMAK ZORUNDADIRLAR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
 hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi
4.3.2.4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
ODA KAYIT BELGESİ
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm Kısımlar
Belge AdıAçıklamaKesinleşmiş vergi borcu bulunmamakSGK ve Vergi Dairesinde vergi borcu olmadığına dair "BORCU YOKTUR." belgesini sunmak zorunludur.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.           BASIN ILN01884746