USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
ÇOCUK ATÖLYESİ & SERGİ ALANI (ÇOCUK MÜZESİ) YAPIM İŞİ KADİRLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK ATÖLYESİ & SERGİ ALANI (ÇOCUK MÜZESİ) YAPIM İŞİ KADİRLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk  Atölyesi & Sergi Alanı (Çocuk Müzesi) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2023/900300
1-İdarenin
a) Adı                                    : KADİRLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                               : Ş.Vedat Kocadallı Mah.Kamil Kara Bulv. No:357/A 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181039 - 3287182104
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                    : Çocuk Atölyesi & Sergi Alanı (Çocuk Müzesi)
b) Niteliği, türü ve miktarı     : 1 (Bir) adet, 200 metrekare, çocuk atölyesi & sergi alanı (çocuk müzesi) yapım işi Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : Kadirli Belediyesi İlçe Sınırı
ç) Süresi/teslim tarihi            : Yer tesliminden itibaren 180 (Yüz Seksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 19.09.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                   : Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterli  değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
 hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğin´de" yer alan (B) ÜST YAPI (BİNA)  GRUBU İŞLERİNİN ALTINDAKİ  III. GRUP: BİNA İŞLERİ İŞLERİDİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Fakültelerine ait mezuniyet belgesi / diploması benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.              BASIN ILN01886278