USD : 27.2240 EUR : 28.9548 GBP : 33.3572 KWD : 88.5774 RUB : 0.28466 QAR : 7.5085 AZN : 16.1037
BİTKİ SAĞLIĞI İÇİN BİYOSİDAL MAL ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİ SAĞLIĞI İÇİN BİYOSİDAL MAL ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİ SAĞLIĞI İÇİN BİYOSİDAL MAL mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2023/496955
1-İdarenin
a) Adı                                    : KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                               : Ş.Vedat Kocadallı Mah. Kamil Kara Bulv. No :357 Yeni Hizmet Binası 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181039 - 3287182104
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                    : BİTKİ SAĞLIĞI İÇİN BİYOSİDAL MAL
b) Niteliği, türü ve miktarı     : 21.000 LİTRE BİYOSİDAL ÜRÜN VE İLAÇ, 30.000 LİTRE GÜBRE VE TORF, 12.000 LİTRE TOHUMDAN OLUŞAN TOPALMDA 14 KALEM MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi            : Malların teslimi, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde idarenin belirleyeceği zaman ve miktarlarda gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 23.06.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                   : Kadirli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.         BASIN ILN01834614