USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
170 KV SF6 GAZLI KESİCİ TEMİNİ, DEMONTAJI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ASLANTAŞ VE YÖRESİ HES İŞL. MÜD.

170 KV SF6 GAZLI KESİCİ TEMİNİ, DEMONTAJI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ASLANTAŞ VE YÖRESİ HES İŞL. MÜD.

170KV SF6 GAZLI KESİCİ TEMİNİ, DEMONTAJI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2023/522089
1-İdarenin
a) Adı                                    : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ASLANTAŞ VE YÖRESİ HES İŞL.MÜD.
b) Adresi                               : EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 80000 KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287272006 - 3287272007
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                    : 170KV SF6 GAZLI KESİCİ TEMİNİ, DEMONTAJI, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı     : Tekrar Kapamalı Kesici, üç fazlı ,170 kV, 3150 A, 50kA SF6 gazlı, yaylı, kesici ( 3 adet ) Tekrar Kapamasız kesici, üç fazlı ,170 kV, 3150 A, 50kA SF6 gazlı, yaylı (2 adet ) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi            : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 günd) İşe
başlama tarihi                       : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 19.06.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                   : EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Firmalar teklif edecekleri kesicilerin marka ve modellerini tekliflerinde mutlaka belirteceklerdir.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.
 Teklif edilen (170 kV, 3150 A, 50kA) kesici modelinin daha önce elektrik üretim/iletim merkezlerinde kullanılmış ve bu merkezlerde yeterliliği kanıtlanmış olması zorunludur. Firma daha önce yapmış olduğu ihale konusu ve benzer işlere ait, teklif bedelinin en az %25'i tutarındaki iş deneyim belgesini teklifi ile birlikte verecektir. Şalt sahaları kurulumu ve devreye alınması, trafo Merkezi kurulumu ve devreye alınması,170kV ve üstü kesici kurulumu ve devreye alınması,170kV ve üstü kesici imalatı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.             BASIN ILN01835774