USD : 20.3470 EUR : 21.7999 GBP : 25.2590 KWD : 66.5283 RUB : 0.25339 QAR : 5.6121 AZN : 12.0358
HAZIR BETON, ÇELİK HASIR VE DEMİR PROFİL MAL ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIR BETON, ÇELİK HASIR VE DEMİR PROFİL MAL ALIMI KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

HAZIR BETON, ÇELİK HASIR VE DEMİR PROFİL Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                       : 2022/1504866
1-İdarenin
a) Adı                                    : KADİRLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                               : Ş.Vedat Kocadallı Mah. Kamil Kara Bulv. No :357 Yeni Hizmet Binası 80750 KADİRLİ/OSMANİYE
c) Telefon ve faks numarası : 3287181039 - 3287182104
ç) İhale dokümanının
görülebileceği ve e-imza
kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                    : HAZIR BETON, ÇELİK HASIR VE DEMİR PROFİL Mal
b) Niteliği, türü ve miktarı     : 300 metreküp hazır beton(C20/ C25), 6750 KG çelik hasır ve 300 adet demir profil(30x40x2 MM),(her boyu 6 metre olacaktır) Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim
edileceği yer                         : Kadirli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi            : Ürünlerin teslimi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 120 gün içinde idarenin belirleyeceği tarihlerde ve miktarlarda gerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati                       : 24.01.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun
toplantı yeri (e-tekliflerin
açılacağı adres)                   : Kadirli Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

BASIN ILN01762496